Ετικέτες με εκτύπωση θερμοτυπία ή χρυσοτυπία
Ετικέτες με τυπογραφική εκτύπωση
Αυτοκόλλητες ετικέκες σε ρολό Κορδέλες με εκτύπωση θερμοτυπία ή χρυσοτυπία